Szkoła Główna Służby Pożarniczej

INFORMACJA o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Szkoła Główna Służby Pożarniczej stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 z późn. zm.) – zwanego dalej „rozporządzeniem” informuje, że posiada zbędne lub zużyte rzeczowe składniki majątku ruchomego.

Zagospodarowanie zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego SGSP odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie lub darowiznę.

Przy gospodarowaniu zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia się, w pierwszej kolejności, potrzeby jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty określone w § 38 ust. 1 rozporządzenia oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych, zainteresowane otrzymaniem składników rzeczowych majątku ruchomego w formie nieodpłatnego przekazania, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 1. nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nr inwentarzowy, nazwę składnika majątku),
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. uzasadnienie.

Do wniosków składanych przez ochotnicze straże pożarne należy załączyć opinię właściwego wojewódzkiego Zawiązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869).

Oferenci zainteresowani nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zawierające:

 1. dane oferenta - imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta,
 2. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ofertą (nr inwentarzowy, nazwa),
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników rzeczowych majątku ruchomego będących przedmiotem wniosku, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tych składników.

Składniki majątku mogą być sprzedane za cenę nie mniejszą niż wartość szacunkowa wskazana w załączniku.

Podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia zainteresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego mogą składać pisemne wnioski zawierające:

 1. nazwę, siedzibę i adres zainteresowanego podmiotu,
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nr inwentarzowy, nazwa),
 3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
 4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
 5. wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
 6. uzasadnienie, w tym uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu.

Wnioski oraz oferty kupna należy złożyć w terminie do dnia 28 lipca 2022 r.

na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Juliusza Słowackiego 52/54,  

01-629 Warszawa.

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Słomczyński (tel. 22 56 17 621).

O podziale majątku decydować będzie analiza potrzeb wnioskującego.

UWAGA Składnik majątku o numerze inwentarzowym 100034 - Agregat prądotwórczy- stacjonarny, prod. PZL Wola nie podlega sprzedaży, przekazaniu w formie darowizny oraz nieodpłatnemu przekazaniu. Środek trwały zakwalifikowano jako zużyty z przeznaczeniem do sprzedaży na złom.

Metadane

Data publikacji : 14.07.2022
Data modyfikacji : 27.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Makowska Dział Administracyjno-Gospodarczy
Osoba udostępniająca informację:
Klaudia Madej-Węgier Rektorat
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Wojtyrowski

Opcje strony

do góry