Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Deklaracja dostępności

 
 
Szkoła Główna Służby Pożarniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Data publikacji strony internetowej: 1998-12-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Szymon Siedlecki, ssiedlecki@sgsp.edu.pl, Mateusz Wojtyrowski, mwojtyrowski@sgsp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 5617 566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  •      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolii:

Dostęp do wejść do obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Obiekt 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. J. Słowackiego 52/54 - wejście od str. ul. J. Słowackiego przez biuro przepustek obiektu 01. Obiekt 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. H. Siemiradzkiego 2 - wejście od str. ul. H. Siemiradzkiego przez biuro przepustek obiektu 02. Wszystkie przejścia na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej są objęte Systemem Kontroli Dostępu.

  •      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek A – sala gimnastyczna – dostęp wejściem z zewnątrz od strony placu wewnętrznego. Budynek B – dostęp do sal dydaktycznych „R” i „Z” znajdujących się na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. budynek C, parter - w holu wejściowym zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiająca dostęp do pomieszczeń sanitarnych, sal wykładowych („T”, „W”) oraz pokoi wykładowców na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. Budynek D – garaże i pomieszczenia jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz rejony zakwaterowania kompanii - niedostępne. Budynek E – pomieszczenia kuchni, stołówka, świetlica – niedostępne. Budynek F – na zewnątrz budynku zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach, umożliwiająca dostęp do sal wykładowych i pomieszczeń wykładowców na parterze. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach.

  •       Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. J. Słowackiego 52/54 zamontowane są dwie platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Na terenie obiektu 02 szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2 zamontowane są trzy platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiające dostęp do pomieszczeń w budynku B.

  •      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Na terenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2, na parkingu wewnętrznym nr 2, znajduje się jedno miejsce do parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  •      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem przyznano prawo wstępu do budynków i ich otoczenie.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

- brak takiej możliwości.

 

 

         W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

        Aplikacje mobilne

                - brak.

do góry