Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Ostatnia aktualizacja strony: 22.01.2021, 08:46

Zamówienia do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych

Nr postępowania Data zamieszczenia Opis Data otwarcia ofert
60/20 22.12.2020 Projekt i wykonanie grawitacyjnej instalacji odprowadzania dymu i ciepła z klatki chodowej w budynku D ob. 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 07.01.2021
59/20 18.12.2020 Wykonanie remontu schodów wejściowych przy biurze przepustek w budynku B obiekt 02 SGSP 31.12.2020
58/20 04.12.2020 Dostawa oprogramowania umożliwiającego modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87) 10.12.2020
57/20 24.11.2020 Dostawa urządzenia do pomiaru wydajności i ciśnienia w liniach wężowych (pożarniczych) 02.12.2020
56/20 20.11.2020 Modyfikacja stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych wg PN-EN 14034 23.11.2020
55/20 16.11.2020 Modyfikacja stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych wg PN-EN 14034 18.11.2020
54/20 Zamieszczono informację o zamknięciu postępowania bez wyboru wykonawcy. 04.11.2020 Usługi prawnicze w zakresie doradztwa w sprawach objętych ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych”, umowa nr DOB-BIO9/16/01/2018 12.11.2020
53/20 Opublikowano informację o wyborze oferty 29.10.2020 „Sprzęt sportowy na wyposażenie siłowni Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie” 03.11.2020
52/20 26.10.2020 "Pompki do poboru prób powietrza o przepływach do 12 l/min z system tłumienia pulsacji, system filtracji zassanego powietrza, wyświetlaczem bieżącego przepływu i czasem poboru prób, z opcją programowania czasu pobierania próby i liczby cykli" 30.10.2020
51/20 Opublikowano informację o wyborze oferty 26.10.2020 Termostat grzewczo-chłodzący 30.10.2020
50/20 23.10.2020 „Stanowisko do badań obciążenia organizmu pracą” - Tester dopasowania różnego rodzaju masek oddechowych (ilościowy), komputer z drukarką i oprogramowaniem testera 27.10.2020
49/20 23.10.2020 „Stanowisko do badań obciążenia organizmu pracą” - Ergospirometr wraz z wózkiem mobilnym do jego zainstalowania, komputer z monitorem, drukarką i oprogramowaniem. 27.10.2020
48/20 23.10.2020 Symulator pacjenta wysokiej wierności 27.10.2020
47/20 Opis przedmiotu zamówienia został zmodyfikowany 22.10.2020 Modyfikacja stanowiska badania dymotwórczości materiałów i toksyczności produktów ich rozkładu termicznego i spalania metodami wg: ISO 5659-2, Kodeksu FTP część 2 oraz PN-EN 45545-2 26.10.2020
46/20 Opublikowano informacje o wyborze oferty 22.10.2020 „Sprzęt sportowy na wyposażenie siłowni Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie” 28.10.2020
4/20 24.01.2020 Modyfikacja oprogramowania komputerowego do kuli o objętości 20 dm3 umożliwiającą tworzenie i badanie parametrów wybuchowości mieszanin wieloskładnikowych gazów palnych, obojętnych i utleniających 28.01.2020
45/20 21.10.2020 Modyfikacja stanowiska PN-EN ISO 6941 do badań wg załącznika nr 8 do Regulaminu 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych oraz załącznika nr 8 normy PN-EN ISO 15025 23.10.2020
44/20 Zmieniono termin składania ofert 20.10.2020 Modyfikacja stanowiska do badania parametrów wybuchowości pyłów palnych wg PN-EN 14034 26.10.2020
43/20 19.10.2020 Dostawa kalorymetru przeznaczonego do pomiaru ciepła spalania substancji stałych i płynnych 23.10.2020
42/20 14.10.2020 Dostawa stanowisk dydaktycznych do mechaniki i hydromechaniki. 22.10.2020
41/20 Zamieszczono odpowiedzi na pytania wykonawców 14.10.2020 Dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek wraz z jednostką dyspersji na mokro i boksem do dyspersji za pomocą ultradźwięków do siedziby Zamawiającego, a także ich zainstalowanie, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi. 22.10.2020
40/20 Zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców 13.10.2020 Stanowisko do pomiarów reologicznych płynów biologicznie czynnych. 23.10.2020
39/20 12.10.2020 Dostawa przystawki ATR do spektrometru ALPHA II 26.10.2020
38/20 09.10.2020 Dostawę urządzenia do pomiaru wydajności i ciśnienia w liniach wężowych (pożarniczych) 16.10.2020
37/20 09.10.2020 Dostawę rejestratora temperatury wraz z 8 (ośmioma) termoparami 16.10.2020
36/20 09.10.2020 Dostawa elementów ochronny osobistej do pracy z cieczami kriogenicznymi 16.10.2020
35/20 09.10.2020 3-stopniowy impaktor z filtrem absolutnym PM10, PM2.5, PM1 (fi 47 mm, natężenie przepływu 30 l/min) wraz z pompą wymuszającą przepływ powietrza z natężeniem przepływu co najmniej 30 l/min 20.10.2020
34/20 09.10.2020 Licznik cząstek pyłu z jednoczesną możliwością pomiaru stężenia PM1, PM2.5, PM10, TSP 20.10.2020
33/20 09.10.2020 Spektrofotometr UV-Vis w zakres widzialnym 330 – 850 nm i UV 190-1100 nm 20.10.2020
32/20 09.10.2020 Stanowisko pomiarowe do wyznaczania czułości skrośnej 23.10.2020
31/20 22.09.2020 "Przeprowadzenie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończonego egzaminem" 05.10.2020
30/20 22.09.2020 „Sprzęt sportowy na wyposażenie siłowni Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie” 30.09.2020
29/20 22.09.2020 „Sportowa tablica elektroniczna ścienna oraz zegary koszowe” 30.09.2020
28/20 21.09.2020 Dostawa mierników stężenia metanu z możliwością rejestracji wskazań i łącznością radiową z komputerem. 28.09.2020
27/20 17.09.2020 Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja budynku 47 w BSPiR SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim". 21.09.2020
26/20 15.09.2020 Dostawa ciekłego azotu do siedziby zamawiającego do posiadanego przez zamawiającego zbiornika TP60. 18.09.2020
25/20 Uwaga: Modyfikacja treści załącznika "Rysunki" w zakresie rodzaju wymaganego szkła. 26.08.2020 Wymiana drzwi zewnętrznych w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 03.09.2020
24/20 24.08.2020 "Dostawa dwóch działek wodno - pianowych". 02.09.2020
23/20 Informacja o wizji lokalnej w dniu 31.07.2020 27.07.2020 Wykonanie okablowania strukturalnego łączącego serwerownie z punktami WI-FI w obiektach 01 i 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 03.08.2020
22/20 zamieszczono informację o wyniku 21.07.2020 Usługa odbioru, wywozu, utylizacji, zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie zlokalizowanych pod adresami: 1) ul. Słowackiego 52/54 - Żoliborz, 2) ul. Siemiradzkiego 2 - Żoliborz, 3) Falęcka 9/11 – Mokotów. 24.07.2020
21/20 17.07.2020 Dostawa „Analizator składu ciała z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym”. 30.07.2020
20/20 Uwaga: Przedłużono termin składania ofert do dnia 31 lipca 2020 r. oraz zmodyfikowano treść "Zapytania ofertowego" i "Formularza ofertowego". 17.07.2020 „Remont sanitariatów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na II piętrze w budynku B obiekt 02” 31.07.2020
19/20 30.06.2020 Dostawa dwóch ton (słownie: dwóch ton) ciekłego gazu LNG do Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP zlokalizowanej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Gen. Wiktora Thommée 16. 09.07.2020
18/20 Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej 18.06.2020 Wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku dydaktyczno-biurowego Uczelni zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Siemiradzkiego 2, budynek B obiekt 02, w ramach działań energooszczędnych i termomodernizacyjnych SGSP w Warszawie 24.06.2020
17/20 Zamieszczono informację o podpisaniu umowy. 17.06.2020 „Sporządzenie niezależnego sprawozdania z faktycznych ustaleń oraz wydanie świadectwa kontroli sprawozdań finansowych („CFS”) sporządzonych przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej w związku z realizacją projektu „DRiving InnoVation in crisis management for European Resilience – DRIVER+” w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji na terenie Warszawy, zgodnie z Aneksem VII do umowy grantowej (załącznik nr 3)”. 25.06.2020
16/20 Zaktualizowano odpowiedzi dla Wykonawców (2). 10.06.2020 Dostawa termostatu grzewczo-chłodzącego 24.06.2020
15/20 Zamieszczono informację o zamknięciu postępowania. 04.06.2020 Dostawa trzech (3) kamer termowizyjnych na statywach, z rejestratorami oraz dodatkowymi monitorami umożliwiającymi bieżący podgląd obrazu, na potrzeby szybkiego, bezdotykowego, przesiewowego badania osób poruszających się na terenie Uczelni wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, instalacją i instruktażem obsługi. 12.06.2020
14/20 28.05.2020 „Wyposażenie podnoszące poziom bezpieczeństwa szkoleń strażaków na Ukrainie” 08.06.2020
13/20 15.05.2020 „Dostawa wraz z montażem klimatyzatora ściennego” 21.05.2020
12/20 15.04.2020 Zakup główek zapalczych wyzwalających energię 2 kJ oraz główek zapalczych wyzwalających energię 5 kJ wraz z dostawą 30.04.2020

Wybierz Strony

©2002-2021 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL